Voorwaarden


Sijmen doet zijn best, maar kan geen resultaat beloven.

Algemene voorwaarden

Indien u gebruik maakt van de diensten van Sijmens Software en ICT (hierna te noemen ‘Sijmen’) zijn altijd de onderstaande voorwaarden van toepassing.

  1. Sijmen behoudt zich het recht voor zonder verdere toelichting een opdracht te weigeren.
  2. Indien u (de klant) een afspraak maakt bij Sijmen, maar deze binnen 24 uur voor het begin van de afspraak annuleert behoudt Sijmen zich het recht voor 1 uur werkzaamheden in rekening te brengen. Indien u een afspraak eerder dan 24 uur annuleert rekent Sijmen geen kosten.
  3. Sijmen zal de afgesproken werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Sijmen zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat.
  4. Als Sijmen voor of tijdens een opdracht ontdekt dat hij niet bekwaam is om (een deel van) de afgesproken werkzaamheden uit te voeren dan zal Sijmen de afspraak annuleren en zal Sijmen voor deze werkzaamheden niets in rekening brengen.
  5. Sijmen is niet aansprakelijk voor elke soort schade, hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, ongeacht de oorzaak. Natuurlijk zal Sijmen alles in het werk stellen om schade te voorkomen of gemaakte schade te verhelpen.
  6. Sijmen’s tarieven zijn te vinden op de prijzen pagina. Sijmen heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

Sijmens Software en ICT (hiera genoemd Sijmen) verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten. De gegevens die sijmen verwerkt zijn opgedeeld in vier categorieën. Deze categorieën zijn hieronder in willekeurige volgorde uitgewerkt. De persoonsgegevens die Sijmen verwerkt worden nooit gedeeld met derden. Dit betekent dat geen andere partijen de persoonsgegevens kunnen inzien, overnemen of wijzigen.

Categorie 1: Administratie en facturering

Sijmen verwerkt persoonsgegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden.

Welke persoonsgegevens? Voornaam, achternaam, email adres, ontvangen en verzonden emails, woonadres en telefoonnummer.

Doel? Exclusief voor facturerings-, administratieve- en contactgerelateerde doeleinde.

Delen met derden? De gegevens worden nooit gedeeld met andere partijen.

Verwerking door derden? De gegevens worden opgeslagen bij TransIP en Google Apps for Business. Sijmen heeft een verwerkingsovereenkomst met deze twee partijen waarin is opgenomen dat deze partijen de inhoud van de gegevens nooit zullen inzien, overnemen of wijzigen.

Beveiliging persoonsgegevens? Al deze gegevens zijn alleen toegankelijk door Sijmen. De gegevens die zijn opgeslagen bij TransIP zijn alleen toegankelijk via SSH met een 4096 bit private key waar alleen Sijmen Huizenga toegang tot heeft of via een webinterface die beveiligd is met naam, wachtwoord en een SSL certificaat. De gegevens die zijn opgeslagen binnen Google Apps zijn alleen toegankelijk na inloggen bij Google door gebruik te maken van een naam, wachtwoord en een two-factor-authentication methode met de telefoon van Sijmen. Doordat de gegevens binnen Google Apps beschikbaar zijn kan Sijmen de gegevens ook inzien op 1 smartphone die met een code is beveiligd.

Verwijdering? Sijmen verwijdert persoonsgegevens wanneer na 7 jaar zoals verplicht is door de belastingdienst. Verder kan Sijmen gegevens verwijderen wanneer hij hiertoe een schrijftelijk verzoek ontvangt van een klant. Sijmen zal binnen 10 werkdagen dit verzoek verwerken.

Inzien persoonsgegevens? Iedere klant heeft het recht om alle gegevens die Sijmen beheert in te zien. De klant kan dit doen door een schrijftelijk verzoek in te dienen. Sijmen zal hierop binnen 10 werkdagen reageren.

Categorie 2: Werkzaamheden op locatie

Sijmen kan, wammeer dit is afgesproken met de klant, speciale persoonsgegevens verwerken met als doel het uitvoeren van de werkzaamheden waar Sijmen voor is ingehuurd. Dit kan gaan om het maken van een kopie van alle gegevens op een computer naar een apparaat van Sijmen als backup. Ook kan dit gaan om het opschrijven van een wachtwoord om zelfstandig werkzaamheden te kunnen verrichten.

Welke persoonsgegevens? Dit kunnen alle persoonsgegevens zijn die een klant op zijn apparaat heeft staan. Sijmen weet hierbij nooit om welke persoonsgegevens dit exact gaat sinds hij niet de gehele computer doorspit voorafgaand aan het verwerken van de gegevens.

Doel? Het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor Sijmen is ingehuurd.

Delen met derden? Nooit.

Verwerking door derden? Nooit.

Beveiliging persoonsgegevens? Sijmen beheert deze gegevens uiterst zorgvuldig. Zo zal Sijmen gegevensoverdrachtsapparaten zoals externe harde schijven en USB sticks waarop gegevens van klanten zijn nooit gebruiken voor meerdere klanten tegelijk. Bijvoorbeeld backup op een apparaat van Sijmen voorafgaand aan een foutgevoelige operatie wordt verwijderd zodra deze foutgevoelige operatie voltooid is. Op deze manier verlaat speciale persoonsgegevens bijna nooit de fisieke locatie waar de gegevens thuis horen. Wanneer Sijmen de gegevens voor het uitvoeren van de werkzaamheden wel moet meenemen weg van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd dan wordt dit altijd alleen met expliciete toestemming van de eigenaar van de gegevens gedaan.

Verwijdering? Sijmen verwijdert deze gegevens zodra de gegevens niet meer nodig zijn. Dit is gebruikelijk op het moment dat de werkzaamheden worden afgerond.

Inzien persoonsgegevens? Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan de klant op elk moment vragen op welke manier Sijmen persoonsgegevens verwerkt. Sijmen zal op dit moment in hoever dit technisch mogelijk is inzicht geven in de huidige verwerking van persoonsgegevens.

Categorie 3: Werkzaamheden op afstand

Sijmen verwerkt persoonsgegevens wanneer Sijmen op afstand werkt op een apparaat van een klant. Zo kan - in theorie - persoonsgegevens van klanten door de computer van Sijmen worden verwerkt wanneer Sijmen op afstand werkt op de computer van een klant.

Welke persoonsgegevens? Mogelijk alle persoonsgegevens die de Sijmen of de klant te zien krijgt op de computer van de klant tijdens de werkzaamheden.

Doel? Het uitvoeren van de werkzaamheden.

Delen met derden? Nooit.

Verwerking door derden? Wanneer Sijmen op afstand op een computer werkzaamheden uitvoert gebruikt Sijmen TeamViewer. TeamViewer is hierdoor de technische verwerker van de informatieuitwisseling tussen de computer van de klant en de computer van Sijmen.

Beveiliging persoonsgegevens? De beveiliging van deze persoonsgegevens is in handen van Teamviewer. Er wordt vertrouwen op de technisch hoogstaande kwaliteiten van deze industriestandaard software voor de beveiliging. Sijmen streeft naar het gebruiken van de laatste versie van deze software om het maximale uit de Teamviewer beveiliging te halen.

Verwijdering? Sijmen slaat geen persoonsgegevens op. Alle gegevens die op deze manier worden verwerkt worden direct verwijderd.

Inzien persoonsgegevens? De klant kan tijdens de werkzaamheden meekijken met Sijmen en daarmee zien welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Categorie 4: Accounts / Wachtwoorden

Sijmen beheert accounts bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het gaat hierbij om accounts van websites zodat Sijmen de website kan aanpassen wanneer hier om gevraagd wordt. Ook kan Sijmen accounts van backups beheren zodat wanneer er iets kapot gaat Sijmen de klant kan helpen snel de backup terug te zetten. In praktijk beheert Sijmen alle accounts die Sijmen nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Welke persoonsgegevens? Gebruikersnamen, wachtwoorden en eventueel andere elementen die nodig te zijn om bij een account in te loggen.

Doel? Het uitvoeren van werkzaamheden. Sijmen zal de toegang tot accounts nooit gebruik voor zaken waartoe de klant niet direct opdracht heeft gegeven.

Delen met derden? Nooit.

Verwerking door derden? Nooit.

Beveiliging persoonsgegevens? De accounts zijn opgeslagen in een industriestandaard wachtwoordenkluis die met twee wachtwoorden en two-factor-authentication is beveiligd. Alleen Sijmen heeft toegang tot deze accounts. Wanneer een klant een account deelt via email dan wordt dit account ook verwerkt als beschreven in categorie 1 omdat dit via de mail gaat. Vandaar zal Sijmen altijd streven om accounts te oog in oog of per telefoon te ontvangen.

Verwijdering? Sijmen verwijdert deze accounts wanneer hij deze niet meer nodig heeft. De klant kan vragen om een account te vergeten. Sijmen zal binnen tien werkdagen reageren door het account te verwijderen uit zijn wachtwoordenkluis.

Inzien persoonsgegevens? Een klant kan schriftelijk opvragen welke accounts Sijmen van hun in beheer heeft. Sijmen zal binnen tien werkdagen schriftelijk reageren met een lijst van accounts waar hij toegang tot heeft. Hierbij worden in verband met beveiliging geen wachtwoorden gegeven. Wachtwoorden verstrekt Sijmen alleen oog in oog of telefonisch.